Ημερήσιες Διατάξεις

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ορίσμός μέλών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,
η οποία θα έχει την ευθύνη της διαδικασίας για την εκλογή του Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σ.Ε.Υ.
(διάρκεια θητείας από 1.12.2017 έως 31.8.2019).

Επισυνάπτεται η σχετική νομοθεσία, για όλα τα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Επανάληψη εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΕΥ

Σας πληροφορούμε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ. η οποία διεξήχθη με κάλπη την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, δεν ανέδειξε Κοσμήτορα για τη Σχολή Επιστημών Υγείας, διότι, ουδείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων της πρώτης και δεύτερης ομάδας του εκλεκτορικού σώματος.

Επομένως, η ψηφοφορία με κάλπη θα επαναληφθεί αύριο, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 από τις 08:00π.μ. μέχρι τις 17:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής (πάνω από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής), μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων που πλειοψήφησαν (κατά αλφαβητική σειρά):

- Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος, καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
- Θεόδωρος Δαρδαβέσης, καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Οδηγίες προς το Σώμα Εκλεκτόρων

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο που αφορά Οδηγίες προς το Σώμα Εκλεκτόρων για την ημέρα
διεξαγωγής των εκλογών (10 Οκτωβρίου 2017 κατά τις ώρες 08:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΕΥ,
για ενημέρωσή σας.

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω έγγραφο που αφορά την Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων
για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., για ενημέρωσή σας.

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ

Σας επισυνάπτουμε το παραπάνω έγγραφο που αφορά τον Ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σ.Ε.Υ., για ενημέρωσή σας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 59

Καλείσθε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έκτακτη Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 59, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την πρόσκληση και την περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2019
και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε στην αρχική δημοσίευση της προκήρυξης, επαναδημοσιεύουμε στο ορθό την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ., ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α ́114) και το
αριθμ. 28885/27‐8‐2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης:
1.Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
2.Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου
2017 και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζουμε
την ακριβώς επόμενη μέρα.
3.Καλούμε τους ενδιαφερομένους για τη θέση του Προέδρου ή Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι 13‐10‐2017 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1‐12‐2017 έως 31‐8‐2019
και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε στην αρχική δημοσίευση της προκήρυξης, επαναδημοσιεύουμε στο ορθό την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ., ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α ́114) και το
αριθμ. 28885/27‐8‐2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης:
1. Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου
2017 και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζουμε
την ακριβώς επόμενη μέρα.
3. Καλούμε τους ενδιαφερομένους για τη θέση του Προέδρου ή Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι 13‐10‐2017 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία