Όργανα Κοσμητείας

Η Σχολή

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ συγκροτείται από τα Τμήματα της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής. Τα συγκεκριμένα Τμήματα καλύπτουν μία ενότητα επιστημονικών κλάδων, για τα οποία η Σ.Ε.Υ. επιδιώκει να εξασφαλίσει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους.

Η Σ.Ε.Υ. εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς λειτουργίας τους.

 

Η Κοσμητεία

Η Κοσμητεία της Σ.Ε.Υ. του ΑΠΘ αποτελείται από:

1. Τον Κοσμήτορα της Σχολής

2. Τους Προέδρους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής.

3. Τους εκπροσώπους των φοιτητών

4. Τρεις εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

 

Αρμοδιότητες Κοσμητείας

 

   Στην Κοσμητεία ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου περί Α.Ε.Ι., του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

1. Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της.

2. Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΑΠΘ και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των                   σχετικών δραστηριοτήτων.

3. Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο.

4. Κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

5. Εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.

6. Διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή.

7. Οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

8. Προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων.

9. Λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

 

Αρμοδιότητες Κοσμήτορα

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. περί Α.Ε.Ι., του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

1. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητές των θεμάτων μέλη της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται     τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.

2. Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση του νόμου για τα Α.Ε.Ι., του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

3. Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

4. Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

5. Συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

6. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.