Μήνυμα Κοσμήτορα

 

            Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. συγκροτείται από 4 Τμήματα, 23 Τομείς και 110 Κλινικές και Εργαστήρια, που στεγάζονται σε 4 μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα στην πανεπιστημιούπολη, σε 7 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της, καθώς και σε υποδομές που βρίσκονται στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό και στο Κολχικό (Κλινικές Τμήματος Κτηνιατρικής). Επιπρόσθετα, η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ στελεχώνεται από 529 μέλη του ΔΕΠ, 72 μέλη του ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και ένα σημαντικό αριθμό διοικητικών στελεχών και άλλων εργαζομένων και συνεργατών.

            Τα προαναφερθέντα, συνδυαστικά με τον αριθμό των 4.500, περίπου, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και ειδικευομένων ιατρών που εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της, αναδεικνύουν το εύρος και τη δυναμική της Σ.Ε.Υ. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύουν και το εύρος των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που ήδη υφίστανται και των νέων που συνεχώς αναφύονται. Κατά συνέπεια γίνεται σαφές, ότι ο τρόπος λειτουργίας της Κοσμητείας της Σ.Ε.Υ., πρέπει να επιτελείται με συναίσθηση της πραγματικότητας, με ικανότητα αξιολόγησης και ιεράρχησης προβλημάτων και καταστάσεων και, κυρίως, με αποφασιστικότητα για συνεισφορά σε λύσεις.

            Είναι ευνόητο, ότι είναι αδύνατο να λυθούν άμεσα προβλήματα, που λιμνάζουν επί χρόνια. Είναι ευνόητο, επίσης, ότι κάποιες λύσεις δεν μπορεί να είναι αποδεκτές και ευχάριστες από όλους. Είναι, όμως, σημαντικό, να ξεκινήσει η καταγραφή των προβλημάτων, να γίνει αξιολόγηση και ιεράρχηση στην αντιμετώπισή τους και κυρίως να υπάρχει βούληση για τη διαχείρισή τους. Οι λύσεις σε προβλήματα και καταστάσεις δεν μπορεί να είναι πάντα ιδανικές. Είναι, όμως, προτιμότερο να δίνεται σε ένα πρόβλημα μια μέτρια λύση, που μπορεί σε δεύτερο στάδιο να βελτιωθεί, παρά να παραπέμπεται το πρόβλημα στις καλένδες.

            Αναλαμβάνοντας τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ την 1η Δεκεμβρίου 2017, προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε μία σειρά στόχων, που πρέπει να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας:

1. Εμπέδωση και ανάδειξη της αξιοκρατίας και της σημασίας της αριστείας στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στις καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές, στην ιατροκοινωνική προσφορά και σε άλλους τομείς ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.

2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και συντονισμός έργου για την επιτάχυνση διαδικασιών που αφορούν σε θέματα των Τμημάτων και απαιτούν ελέγχους και έγκριση της Κοσμητείας.

3. Σύνταξη πρότυπων Κανονισμών Λειτουργίας με φροντίδα της Κοσμητείας, που θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τη σύνταξη Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας Τομέων, Γραμματειών Τμημάτων, του Εργαστηρίου Ζωικών Προτύπων, Δανειστικών Βιβλιοθηκών, Διαχείρισης Αρχείων κ.ά.

4. Συγκρότηση Επιτροπών Ειδικού Σκοπού για τη μελέτη θεμάτων, την κατάθεση προτάσεων και την εποπτεία της εφαρμογής τους («Συντονισμός ερευνητικού έργου Εργαστηρίων και Κλινικών των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ. με συναφή αντικείμενα», «Οργάνωση διατμηματικών επιστημονικών εκδηλώσεων», «Εξέταση εργασιακών και οικονομικών θεμάτων στελεχών της Σχολής», «Ανάπτυξη ιατροκοινωνικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού» κ.ά.).

5. Συντονισμός και περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ.

6. Επιλογή χώρου, εξοπλισμός και οργάνωση γραφείων Κοσμητείας της Σ.Ε.Υ. (γραμματεία, γραφείο Κοσμήτορα, αίθουσα συσκέψεων). Είναι ανεπίτρεπτο η μεγαλύτερη Σχολή του Α.Π.Θ. να είναι η μόνη που δεν έχει αποκτήσει ακόμη γραφεία Κοσμητείας για την εύρυθμη λειτουργία της.

7. Συγκέντρωση, σε πρώτο στάδιο, σε χώρο που θα επιλεγεί, ιστορικών κειμηλίων και τεκμηρίων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ., καθώς και διαφόρων αντικειμένων (υπό απόσυρση ή μη χρησιμοποιούμενα παλιά όργανα, συσκευές, εργαλεία κ.ά.) με στόχο, σε δεύτερο στάδιο, τη δημιουργία «Μουσείου Ιστορίας της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.».

8. Επιλογή χώρου και δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συνθηκών με στόχο τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Τμημάτων (από την ίδρυσή τους μέχρι το 1992). Η συγκεκριμένη προοπτική προσφέρει δυνατότητες άρτιας φύλαξης, ταχείας ανάκλησης εγγράφων όποτε χρειαστεί και μελέτης των Αρχείων, συνεισφέροντας, παράλληλα, στην αποσυμφόρηση χρήσιμων χώρων στις Γραμματείες των Τμημάτων και εξοικονόμηση προσωπικού.

 Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να εξεταστεί και να δρομολογηθεί για τις διάσπαρτες, σήμερα, δανειστικές βιβλιοθήκες Τμημάτων, Κλινικών και Εργαστηρίων της Σ.Ε.Υ.

 9. Συστηματική αναζήτηση χορηγιών από Εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα, ιδιώτες και διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού (ιδιαίτερα απόφοιτους Τμημάτων της Σχολής) προς εξασφάλιση πόρων για τη σταδιακή βελτίωση των υποδομών των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ., τη δημιουργία «Μουσείου Ιστορίας της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.», «Βιβλιοθήκης Σ.Ε.Υ.», «Ιστορικού Αρχείου Σ.Ε.Υ.» κ.ά. Η αναζήτηση χορηγιών πρέπει να επιδιωχθεί παράλληλα με προσπάθειες προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. για γενναία αύξηση των κονδυλίων, που κατανέμονται στη Σ.Ε.Υ. και τα Τμήματά της.

Επισημαίνεται, ότι η ανταπόκριση των χορηγών σε αιτήματα, βρίσκεται σε συνάρτηση με την κατάθεση μελετών και προϋπολογισμών κόστους των έργων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα επιδιωχθεί η συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. και συναδέλφων από Τμήματα της Πολυτεχνικής και άλλων Σχολών του Ιδρύματος.

 10. «Άνοιγμα» της Σχολής Επιστημών Υγείας στην κοινωνία και ανάδειξη της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και ιατροκοινωνικής δραστηριότητάς της.

11. Λειτουργία της Κοσμητείας με πνεύμα ανοικτό σε προτάσεις και κριτικές προσεγγίσεις, με διάθεση ανάπτυξης συνεργασιών και λήψης πρωτοβουλιών και κυρίως με ενδιαφέρον για τη διαχείριση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν είτε τα Όργανα και τις Υπηρεσίες των Τμημάτων, είτε μεμονωμένα στελέχη κάθε βαθμίδας και εργασιακής σχέσης της Σχολής μας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αγαπητές Φοιτήτριες και Φοιτητές,

 

Υπάρχει η διάθεση και πολλές δυνατότητες να δρομολογηθεί κάτι καλό για τη Σχολή μας και τα Τμήματα που τη συγκροτούν. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει εύρυθμα εάν δεν υπάρχει στήριξη, καλοπροαίρετη κριτική και σε ορισμένες περιπτώσεις ανοχή για την ευόδωση σκοπών και στόχων από τις Διοικήσεις των Τμημάτων, τα μέλη του Δ.Ε.Π. και τα στελέχη γενικότερα της Σχολής. Αυτό επιζητούμε και σε αυτό προσβλέπουμε.

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Κοσμήτορας

Σχολής Επιστημών Υγείας

 

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.