ΣΕΥ

Η Σχολή

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά την πρόταση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (αριθμ. συνεδρίασης 2856/6-3-2013) και το ΠΔ 98/2013 (ΦΕΚ 134/5-6-2013, τ. Αʼ ), ιδρύθηκε στο ΑΠΘ στις 5-6-2013 η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΑΠΘ), στην οποία συμπεριελήφθησαν τα ανεξάρτητα Τμήματα του ΑΠΘ που έφεραν τον τίτλο της Σχολής: Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η πρώτη Κοσμητεία προέκυψε από τις εκλογές για Κοσμήτορα και Προέδρους Τμημάτων τον Ιούλιο του 2013.